Micro Shure UR24D nhập loại 1

State vietnam
Country Vietnam
7 Views

Trong bối cảnh hiện nay, chuỗi cung ứng toàn cầu của các dòng thiết bị âm thanh nói riêng bị ngưng trệ. Các mẫu micro không dây Shure caco cấp không đảm bảo được số lượng thường xuyên và đầy đủ.

Mua ngay: https://769audio.vn/san-pham/3049/micro-shure-ur24d-nhap-loai-1.html

Leave comment for this ad
Si prega di attivare i Javascript! / Please turn on Javascript!

Javaskripta ko calu karem! / Bitte schalten Sie Javascript!

S'il vous plaît activer Javascript! / Por favor, active Javascript!

Qing dakai JavaScript! / Qing dakai JavaScript!

Пожалуйста включите JavaScript! / Silakan aktifkan Javascript!